Nieruchomości zabudowane trafostacjami – Katowice – licytacja bezskuteczna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach

Łukasz Zyga Kancelaria Komornicza nr XV w Katowicach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-06-2023 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach (Katowice, ul. Francuska 70A), sala nr 330 odbędzie się: 

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 

 

nieruchomości: grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, położonej w Katowicach przy Roździeńskiej oraz ul. 11go Listopada mającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach nr KA1K/00128412/6 należącej do dłużnika:
ECA-2 Sp. z o.o.     Nieruchomość budynkowa związana z prawem użytkowania wieczystego do dnia 05-12-2089 r., składająca się z działek o numerach 896/77, 1402/8 oraz 1186/8 o łącznej powierzchni 0,4860 ha, położonej w Katowicach przy ul. Roździeńskiej oraz 11-Listopada. Nieruchomość zabudowana budynkami, budowlami i urządzeniami przemysłowymi stanowiącymi przedmiot odrębnej własności od gruntu. Sposób korzystania z nieruchomości – tereny przemysłowe.
Działka ewidencyjna nr 1402/8 o powierzchni 0,1266 ha,  zabudowana budynkiem stacji transformatorowej nr 1. 
Działka ewidencyjna nr 1186/8 o powierzchni 0,0067 ha, zabudowana budynkiem stacji transformatorowej nr 2, częściowo ogrodzona od firmy Skład drewna. 
Działka ewidencyjna nr 896/77 o powierzchni 0,3526 ha, zabudowana budynkiem stacji transformatorowej nr 3. Budynkiem stacji transformatorowej nr 1 – budynek stacji średniego napięcia GPT – 2 z kanałem kablowym (dawniej część nieistniejącej stacji 110kV SE Szopienice Centrum). Budynek przemysłowy 2 kondygnacyjny z podpiwniczeniem.
W podpiwniczeniu tunel kablowy. Na zapleczu hala jednonawowa. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowany z cegły ceramicznej. Elewacje budynku nieizolowane termicznie, nietynkowane. Dach budynku stropodach betonowy kopertowy płaski kryty papą. Stolarka okienna konstrukcji drewnianej, część otworów okiennych zamurowana, doświetlony luksferami, wrota do stacji konstrukcji stalowej obłożone blachą czarna. W budynku znajdują się 2 komory
po transformatorach z dachowymi elementami wentylacji. Brak przyłącza c.o., w budynku instalacja kanalizacyjna, wodna – aktualnie nieczynne, w budynku działa elektryczność. Budynek w przeciętnym stanie technicznym do remontu bieżącego. Nadproża ceglane sklepione, częściowo wbudowane belki stalowe. Klatka schodowa od frontu budynku. Strop żelbetonowy żebrowy monolityczny. Ogólnie budynek utracił pierwotną funkcję i pełni funkcje rozdzielni. Wiek budynku określono szacunkowo na podstawie technologii budowy, zastosowanych elementów konstrukcyjnych oraz materiałów budowlanych na 65 lat. 

Budynkiem stacji transformatorowej nr 2 – budynek stacji transformatorowej S-23 z rozdzielnią elektroniczną o mocy 400kVA, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowany z bloczków PGS. Elewacje budynku tynkowane, nieizolowane termicznie. Dach dwuspadowy stropodach z płyt korytowych kryty papą.
W budynku 10 odbiorników. Aktualnie użytkowany przez przedsiębiorstwo przesyłowe. 
Powierzchnia zabudowy pomierzona: 19,27 m2. Średnia wysokość budynku: 3m. 
Powierzchnia zabudowy z informacji uzyskanych od zarządcy: 30 m2. 

Budynkiem stacji transformatorowej nr 3 – budynek stacji średniego napięcia GPT – 1 z kanałem kablowym (dawniej część nieistniejącej już stacji 110kV SE Szopienice Zachód). Budynek przemysłowy 2 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Część środkowa zdylatowana z symetrycznymi częściami bocznymi. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany
z cegły ceramicznej pełnej oraz betonu komórkowego(bloczków PGS) w latach 1970. Elewacje tynkowane, nieizolowane termicznie. Konstrukcja klatki schodowej betonowa. Strop żelbetonowy monolityczny żebrowy. Dach budynku stropodach prefabrykowany kryty papą na lepiku. W budynku stolarka okienna konstrukcji drewnianej oraz częściowo konstrukcji PCV
z szybami zespolonymi, grzejniki typu ogniwa żeliwne, stolarka drzwiowa konstrukcji drewnianej oraz stalowej. W skrzydłach bocznych w komorach dławikowych okna zamurowane bloczkami PGS. Ogrzewanie z sieci c.o., wodne nieczynne – uszkodzone, instalacja kanalizacyjna nieczynna. Budynek trwale nieużytkowany, w złym stanie technicznym, zaniedbany, nie były prowadzone w nim prace konserwujące. Parametry budynku z informacji użytkownika wieczystego: powierzchnia użytkowa budynku – 1960 m2; powierzchnia zabudowy – 898m2.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi  760.681,00 zł:
– działka ewidencyjna nr 1402/8:
grunt – 146.700,00 zł – zwolniony z podatku VAT
budowle – 104.100,00 zł + 23% VAT – 128.043,00 zł brutto
razem: 274.743,00 zł
– działka ewidencyjna nr 1186/8:
grunt – 5.900,00 zł – zwolniony z podatku VAT 
budowle – 6.200,00 zł + 23% VAT – 7.626,00 zł brutto
razem: 13.526,00 zł
– działka ewidencyjna nr 896/77:
grunt – 294.800,00 zł – zwolniony z podatku VAT 
budowle – 144.400,00 zł + 23% VAT – 177.612,00 zł brutto
razem: 472.412,00 zł

Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania tj.                   570.510,75 zł
Rękojmia                              76.068,10 zł

Grunty, które pozostają w użytkowaniu wieczystym, zostały zwolnione z podatku VAT, natomiast od pozostałej części nieruchomości odprowadzono 23% podatek VAT. Wobec powyższego po sprzedaży w drodze licytacji nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1K/00128412/6 od gruntu niezostanie odprowadzony podatek VAT, a od pozostałej części nieruchomości  zostanie odprowadzony podatek VAT w wysokosci 23%.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika 35 1050 1214 1000 0091 3756 6221 ING Bank Śląski S.A. W tytule przelewu należy wpisać „rękojmia GKm 426/19”. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Francuska 70a, który prowadzi nadzór nad egzekucją z nieruchomości pod sygn. akt I Co 1765/19.

Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej komornika www.komornik-sadowy-katowice.pl

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik będzie jeszcze prowadził egzekucję drugiej, sąsiedniej  nieruchomości o podobnym charakterze – Operat.