ELSEN S.A.

(stan na 23 grudnia 2023 r.)

W dniu 5 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie w sprawie o sygn. akt CZ1C/GU/1/2021 ogłosił upadłość ELSEN S.A. w restrukturyzacji.  (sygn. akt po ogłoszeniu upadłości: CZ1C/GUp/1/2022) i wyznaczył na syndyka Pana mec. Jacka Pietrzelę.

Zgodnie z art. 487 Prawa Upadłościowego w związku z art. 484 Prawa Upadłościowego zgłoszenia wierzytelności w imieniu ogółu obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym dokonuje administrator hipoteki. Zgłoszenie dotyczy obligatariuszy zabezpieczonych na majątku Upadłego tj. serii D, E, F, I i J.

Obligacje serii G nie są zabezpieczone na majątku Upadłego, a na majątku osoby trzeciej. Tym samym Sąd zobowiązany był do ustanowienia dla tych obligatariuszy kuratora, na którego wybrał Panią mec. Ninę Pełkę.

W postępowaniu upadłościowym złożony został wniosek o powołanie Rady Wierzycieli. W związku z względnie wysoką wartością zobowiązania obligatariuszy administrator hipoteki wystąpił z wnioskiem o powołanie go na członka Rady Wierzycieli. Sąd przychylił się do wniosku oraz również powołał do Rady Wierzycieli kuratora dla obligatariuszy.

Postępowanie upadłościowe jest w początkowej jego fazie:

  • syndyk raportuje Radzie Wierzycieli, że prowadzi działalność gospodarczą i dokonuje jej restrukturyzacji przygotowując do przyszłej sprzedaży,
  • syndyk występuje w postępowaniach o przekazanie do masy urządzeń przesyłowych.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Wierzycieli pełnomocnik Syndyka podsumował 3 spory utrudniające proces likwidacji masy upadłości (w dużym uproszczeniu):

  1. Wniosek  Energetyki Raków Sp. z o.o. o wyłączenie z masy upadłości sieci ciepłowniczej, sieci elektrycznej, stacji GST-3. Syndyk podnosi zarzut bezskuteczności czynności w wyniku, których doszło do wyzbycia tych składników Elsen S.A.
  2. Wniosek Syndyka o uznanie za bezskuteczne ustanowienia zastawów na w/w majątku umożliwiających przejęcie tego majątku.
  3. Pozew o uznanie za bezskuteczną umowę przeniesienia własności stacji GST-3 na rzecz Energetyki Raków Sp. z o.o.

Do akt postępowania syndyk złożył następujące operaty (opinie, opisy):

Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3, Dokument 4

Administrator hipoteki poinformuje na niniejszej stronie:

  • o złożeniu przez syndyka listy wierzytelności,
  • o sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia (nieruchomości),
  • o sporządzeniu odrębnego planu podziału z nieruchomości.

Zdaniem Admistratora hipoteki przygotowanie do sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaż, podział środków, jednocześnie zatwierdzenie listy wierzytelności wraz z całym procesem zaskarżenia, w takiej wielkości postępowaniu (za raportem MGBI Sp. zo.o. – największe na śląsku w 2022 r.) potrwa kilka lat (co najmniej jeszcze dwa).

Ostatni raport syndyka dla członków Rady Wierzycieli zawiera informację o osiągnięciu do listopada 2023 r. przychodów w kwocie 45 mln zł i wypracowaniu zysku w kwocie 1,5 mln zł. Środki dotychczas zgromadzone w masie upadłości wynoszą nispełna 9 mln zł.

Jednocześnie administrator hipoteki informuje, że w przypadku zabezpieczenia obligacji serii G toczy się postępowanie egzekucyjne z majątku osoby trzeciej. (operaty i ostatnie ogłoszenie znajdują się w zakładce sprzedaż) Egzekucję prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Łukasz Zyga pod sygn. akt GKm 426/19.

W dniu 2 czerwca 2023 r. odbyła się licytacja jednej z dwóch nieruchomości jednak bez efektu. Na dzień 19 stycznia 2024 r. wyznaczona została 2 licytacja.

W przypadku drugiej licytacji administrator ponownie  wnioskował do sądu nadzorującego postępowanie egzekucyjne o wyznaczenie pierwszego terminu licytacji. Sąd udzielił administratorowi odpowiedzi, że istnieje przeszkoda w postaci objętej księgą wieczystą „drogi” oraz, że po ustaleniu jej statusu przez komornika możliwym będzie podjęcie dalszych działań celem wyzanczenia terminu licytacji. W dniu 13 listopada 2023 r. administratorzłożył wniosek o ograniczenie egzekucji do działek niebędących drogami.

Zawsze aktualne informacje o sprzedaży znajdują się w zakładce „Sprzedaż”.

Klauzula Informacyjna RODO