RODO – obligacje ELSEN S.A.

Klauzula Informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowy i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej jako RODO), informuję, iż:

I. Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są obecnie przetwarzane w związku z powołaniem Administratora Hipoteki i Zabezpieczeń na podstawie Umowy z dn. 7 stycznia 2021 r. o pełnieniu funkcji administratora hipoteki i zabezpieczeń dotyczącej hipoteki na nieruchomości nr KW CZ1C/00171881/0 i KA1K/00128412/6 wpisanych pod numerem 2 odpowiednich ksiąg.

II. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administratorem) jest: Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o. o. z siedzibą w Smolcu, ul. Łąkowa 10, 55-080 Smolec, nr KRS: 0000518566, pełniąca funkcję Administratora Hipoteki i Zabezpieczeń .

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Łąkowa 10, 55-080 Smolec lub pod adresem e-mail: kh@krsa.pl.

III. Cel przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w sposób niezautomatyzowany i nieprofilowany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO i zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi księgowe, informatyczne w tym dostawcom systemów i rozwiązań informatycznych,
  • innym podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością.

V. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych determinowany jest aktualnymi potrzebami Administratora, wykonującego prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu lecz na rachunek obligatariuszy i obejmuje on w szczególności dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, dane kontaktowe takie jak: numer telefonu, adres email oraz inne jeśli są konieczne dla wykonania obowiązków prawnych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VII. Udostępnienie państwom trzecim

Państwa dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

Kamil Hajduk – Prezes Zarządu Administratora